10.07.2015 r. Ogłoszenie

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73A, 51-124 WROCŁAW
OGŁASZA KONKURS  OFERT


 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
techników elektroradiologii w zakresie radiologicznych procedur medycznych świadczonych w pracowniach radiologicznych oraz diagnostyki bioelektrycznej / EKG, EMG, EEG oraz innych / na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz innych podmiotów leczniczych. Szczególnie wskazane jest posiadanie przez oferentów umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych w obszarze pracowni: Radiologii Klasycznej, Zabiegowej, Kardiologii Interwencyjnej, TK, MR, Mammografii.
 
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od dnia 1 października 2015 r. do 30. września 2016 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71-32-70-190; e-mail: wlosińska@wssk.wroc.pl lub  tel. 71 32-70-485, e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl  
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 02.09.2015 r. o godz. 11.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).
 
Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo