Aktualności

Ogłoszenie o przetargu pisemnym, ofertowym na sprzedaż wycofanego z użytkowania cyfrowego aparatu rentgenowskiego

07.09.2017
article logo
Ogłoszenie o przetargu pisemnym, ofertowym na sprzedaż wycofanego z użytkowania cyfrowego aparatu rentgenowskiego 06.09.2017


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
ul.H.Kamieńskiego 73A; 51-124 Wrocław
ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż wycofanego z użytkowania
cyfrowego aparatu rentgenowskiego

1) Podstawowe dane przedmiotu sprzedaży:
Aparat cyfrowy RTG Flexavision Rok produkcji 2010 nr seryjny 091X608401 Producent Shimadzu
2) Cena wywoławcza:  85.000,- zł.
3) Wadium wynosi: 8.500,- zł.
4) Zdalnie sterowany aparat RTG typu telekomando Flexavision HB firmy SHIMADZU o nr ser. 091XG08401 został zainstalowany w Szpitalu w dniu 01.04.2010 r.
5) Podstawowe informacje techniczne dostępne są na stronach internetowych:
    http://www.shim-med.pl/flexavision-hb
    https://www.shimadzu-medical.eu/flexavision-hb
6) Podczas okresu eksploatacji co 4 miesiące, zgodnie z zaleceniami producenta, przeprowadzane były przeglądy techniczno-konserwacyjne. Obsługę techniczną wykonywała firma Shim-Med Sp. z o.o. z Warszawy – posiadająca wyłączną autoryzację producenta na serwis w/w aparatu  w Polsce.
7) Ostatni przegląd został przeprowadzony w lipcu 2016r. i wykazał sprawność aparatu.
8) Aparat jest w pełni sprawny z wyjątkiem lampy RTG, która została wymontowana przez serwis techniczny na potrzeby naprawy innego aparatu.
9) Aparat był eksploatowany w nieznacznym stopniu.
10) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i jakość przeznaczonego do sprzedaży sprzętu.
Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Pracowni RTG Szpitala po uprzednim telefonicznym lub e-mail  uzgodnieniu terminu wizyty.
11) Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz z dopiskiem:
„Przetarg na sprzęt wycofany z użytkowania”  należy przesłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Sekcja Aparatury Medycznej
lub złożyć w Sekcji Aparatury Medycznej budynek nr 9
w terminie do dnia 15 września 2017r. do godziny 10:00.
12) W przetargu Oferentami mogą być osoby fizyczne lub prawne.

13) Zawartość oferty:
a. w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, PESEL, adres Oferenta oraz adres do korespondencji,
b. jeżeli Oferentem jest osoba prawna - nazwę firmy, NIP, adres siedziby oraz adres do korespondencji,
c. datę sporządzenia oferty,
d. dokument potwierdzający wpłatę wadium,
e. zobowiązanie Oferenta do zakupu sprzętu w przypadku wyboru jego oferty,
f. oferowaną cenę,
g. oferowany termin zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
h. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i akceptuje jego warunki.
14) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2017 r. o godz. 10:30 w Sekcji Aparatury Medycznej.
15) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po otwarciu ofert.
Sprzedawca wybierze oferty z najwyższą ceną.
16) Osobą upoważnioną do udzielenia dodatkowych informacji; w tym dotyczących regulaminu oraz uzgodnienia terminu oglądania sprzętu jest:
Krzysztof Szymczak tel. 661-924-245; e-mail: szymczak@wssk.wroc.pl
17) Zapłata ma być wniesiona w terminie zadeklarowanym w ofercie w formie:
przelewu bankowego na konto podane na fakturze,
18) Wydanie przedmiotu sprzedaży oraz jego odbiór przez Oferenta nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia jednak nie później niż 14 dni od daty zapłaty.
Prace techniczne związane z demontażem sprzętu i przygotowaniem do transportu, zabezpieczenie i ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane są po stronie Oferenta.

Do złożenia oferty można wykorzystać załączony Formularz ofertowy.

Formularz ofertowy
Regulamin
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo