Aktualności

22.05.2018 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej

22.05.2018
article logo
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w zakresie:
a) zabezpieczenia pracy w Pracowni TK, Pracowni USG, Pracowni RTG w godzinach ich funkcjonowania;
b) prowadzenia i opisywania badań TK, RTG, MR, usg piersi, usg ogólne, mammograficznych  w ilości ustalonej przez Kierownika Pracowni ( dotyczy również badań wykonywanych na rzecz pacjenta z kartą DILO ),
c) konsultowania opisów badań wykonanych przez lekarzy rezydentów,
d) pełnienia dyżurów medycznych siedem dni w tygodniu,
e) prowadzenia szkoleń dla lekarzy w takcie specjalizacjiw okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia  31.01.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub wlosinska@wssk.wroc.pl Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 12.06.2018 r. o godz. 11.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

Unieważnienie konkursu
Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Załącznik nr 3 Oświadczenie

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo