Aktualności

24.05.2018 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym

24.05.2018
article logo
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73a; 51-124 WROCŁAW
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie :
1) zapewnienia całodobowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego, pododdziałem leczenia zaburzeń rytmu serca i pododdziałem chorób wewnętrznych, w tym wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej w ostrych zespołach wieńcowych, w ramach pełnienia dyżurów medycznych-hemodynamicznych we wszystkie dni tygodnia przez lekarzy specjalistów kardiologów, chorób wewnętrznych lub lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii (co najmniej na 3 roku specjalizacji) oraz wszczepiania i wymiany stymulatorów serca na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu;
2) świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów polegających na wykonaniu badań EPS i zabiegów ablacji przezskórnej prądem RF w grupie poniżej 18 rż, ablacji przeskórnej prądem RF z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3 D w ramach podstawowej ordynacji czasu pracy, z uwzględnieniem:

a) szkolenia lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w zakresie elektrofizjologii,
b) nadzoru merytorycznego,
c) konsultacji elektrofizjologicznych i kwalifikacji pacjentów do EPS i zabiegów ablacji.w okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 11.06.2018r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub wlosinska@wssk.wroc.pl Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 12.06.2018r. o godz. 12.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Załącznik nr 3 Oświadczenie
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo