Aktualności

7.12.2018 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (konsultacje i dyżury) przez lekarzy i lekarzy specjalistów w oddziałach i poradniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

07.12.2018
article logo
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
1. na udzielanie przez lekarza specjalistę konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych;

2. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej  w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w zakresie:

a) zabezpieczenia pracy Pracowni TK w dni powszednie, w godz.7.25-19.25;
b) zabezpieczenia pracy Pracowni USG w dni powszednie, w godz.7.25-15.00;
c) zabezpieczenia pracy Pracowni RTG  w dni powszednie, w godz.7.25-15.00;
d) prowadzenia i opisywania badań TK i/lub RTG;
e) pełnienia dyżurów medycznych siedem dni w tygodniu od godz. 15.00-7.25;
f) prowadzenia i opisywania badań MR serca;
g) prowadzenia szkoleń dla lekarzy w trakcie specjalizacji (konsultowanie opisów badań TK,RTG,USG, sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem badań); 

3. na pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach:
a) Położniczo - Ginekologicznym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej;
b) Otolaryngologicznym z Pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej;

4. na  świadczenie całodobowych usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

5. na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji po ukończeniu 3 roku szkolenia specjalizacyjnego w Poradni Anestezjologicznej;    

6. na udzielanie konsultacji specjalistycznych w Poradni Okulistycznej oraz wykonywanie badań specjalistycznych z zakresu medycyny pracy osobom zatrudniającym się i pracownikom zatrudnionym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu;

7. na udzielanie konsultacji specjalistycznych w Poradni Neurochirurgicznej 

na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  w okresie od dnia 01.01.2019 r . do dnia 31.12.2020 r.
 
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 14.12.2018 r. o godz. 11.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na stronie internetowej Szpitala w terminie
2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Info dla Wykonawcy
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo