Aktualności

8.03.2019 r. Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Stacji Dializ

08.03.2019
article logo
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia  31.03.2021 r.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu” w terminie do dnia 18.03.2019r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-207; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub kaczynska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl

Termin otwarcia ofert: 19.03.2019r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.

Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert

Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).
 

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Informacja dla wykonawcy
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo