Aktualności

13.05.2019 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie pracy jednozmianowej przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym

13.05.2019
article logo
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie pracy jednozmianowej przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 10.06.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie pracy jednozmianowej przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 10.06.2019 r. do dnia 30.06.2021 r." w terminie do dnia 28.05.2019 r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370 lub 604 627 110;
e-mail: petryk@wssk.wroc.pl. lub kosinska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 29.05.2019r. o godz. 12.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Informacja dla Wykonawców
Informcja o rozstrzygnięciu
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo