Aktualności

3.06.2019 r. Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: udzielania konsultacji w zakresie genetyki w oddziałach szpitalnych; udzielania konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych; udzielania konsul ...

03.06.2019
article logo
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT

na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie :
1) udzielania konsultacji  w zakresie genetyki w oddziałach szpitalnych,
2) udzielania konsultacji  psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych,
3) udzielania konsultacji neurologicznych z zakresu neurologii dziecięcej w: Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka, Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Gastroenterologii i Pododdziałem Alergologii, Oddziale Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej i Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej,
4) udzielania konsultacji  w zakresie chirurgii dziecięcej w oddziałach szpitalnych,
5) udzielania konsultacji specjalistycznych w Poradni Neurologicznej w wymiarze minimum 80 godzin miesięcznie, 
6) udzielania konsultacji w zakresie psychologii klinicznej na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz ich rodzin,
7) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki lekarskiej oraz koordynowanie prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
8) wykonywania procedur anestezjologicznych w pracowniach diagnostycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (TEE, MR, TK) oraz zakładania wkłuć centralnych,
9) objęcia pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu badaniami z zakresu medycyny pracy,
10) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.        
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl.  Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 18.06.2019 r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Informacja dla Wykonawcy
Informacja o rozstrzygnięciu
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo