Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
 
Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz.
 
Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Administracji
Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji

Zakłady lecznicze i stanowiska samodzielne podległe bezpośrednio Dyrektorowi:
Sekretariat
Audytor Wewnętrzny
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Pełnomocnik Dyrektora ds. Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu
Pełnomocnik Dyrekora ds. Systemów Zarządzania
Pełnomocnik Dyrekora ds. Praw Pacjenta
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Informatycznych
Pełnomocnik Dyrektora ds. Kluczowych Inwestycji Szpitala
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
    Ośrodek Programów Badawczych
    Ośrodek Badań Klinicznych
    Ośrodek Chirurgii Robotowej
    Ośrodek Medycyny Spersonalizowanej
    Laboratorium Naukowe
Zakład Sprzętu Ortopedycznego
    Pracownia zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
    Pracownia zaopatrzenia w środki pomocnicze
 
Oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy lub lekarze kierujący oddziałami, a pozostałymi komórkami medycznymi i niemedycznymi kierują kierownicy.
Pielęgniarki oddziałowe organizują pracę personelu pielęgniarskiego i sprawują nadzór merytoryczny nad jego pracą.
 
W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu funkcjonują zakłady lecznicze podległe Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych:
-Ośrodek Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych
-Ośrodek Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych
 
W skład  Ośrodka Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Oddziały Szpitalne
2. Szpitalny Oddział Ratunkowy
3. Stacja Dializ
4. Bloki Operacyjne
5. Pracownie
6. Sekcja Kontroli Zakażeń Szpitalnych
7. Apteka Szpitalna
8. Farmakolog Kliniczny
9. Punkt Przyjęć Planowych
 
W skład Ośrodka Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Poradnie Specjalistyczne
2. Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej
3. Koordynator Diagnostyki
 
Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska podległe Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa:
1. Przełożona Pielęgniarek
2. Pielęgniarki/Położne Oddziałowe
3. Technicy Medyczni
4. Zamiejscowy Dział Rehabilitacji Leczniczej Dział (Pracownia) Fizjoterapii
5. Sekcja Żywienia
6. Pracownik Socjalny
7. Kapelan Szpitalny

Komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska podległe Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacji
1. Dział Gospodarki Nieruchomościami i Utrzymania Ruchu
 -  Sekcja Inwestycji i Remontów
 -  Sekcja Zarządzania Nieruchomościami
 -  Sekcja Utrzymania Ruchu
 -  Sekcja Aparatury Medycznej
 - Sekcja Koordynacji Wsparcia Oddziałów
2. Dział Centralnej Sterylizatorni
3. Biblioteka
4. Sekcja Bezpieczeństwa Obiektu/Inspektor PPOŻ, BHP,OC, Ochrony Radiologicznej
 - Inspektorzy ds. Ppoż. BHP, Obronnych i Rezerw, Ochrony Radiologicznej
5. Archiwum Zakładowe

Komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska podległe Z-cy Dyrektora ds. Finansów i Administracji
1. Główny Księgowy/Dział Księgowości i Finansów
2. Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń/Sekcja Rozwoju Kadr
3. Dział Planowania, Analiz i Finansowania Inwestycji/Zespół Analityków Ekonomicznych
4. Dział Zaopatrzenia i Zamównień Publicznych/Sekcja Zamówień Publicznych/Sekcja Zaopatrzenia/Sekcja Transportu
5. Dział Infromatyki
6. Dział Organizacyjno-Prawny/Sekcja Korespondencji

Komórki organizacyjne podległe Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu:
1. Dział Sprzedaży Usług Medycznych/Sekretariaty Medyczne
2. Dział Rejestracji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej/Depozyt
3. Sekcja Marketingu
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo