Prawa Dziecka

PRAWA DZIECKA W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WROCŁAWIU
Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), określone w ustawach:
 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.217),
 z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2012 r.  poz. 159 ze zm.),
z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.),
z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.), 
z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169 poz. 1411 ze zm.),
z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego r. (Dz. U. z 2011 Nr 231, poz.1375 ze zm.). 
 
Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Twojego wieku.
 
JAKO PACJENT PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MASZ PRAWO DO:
 
Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonym dla osób ubezpieczonych.
Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu Twojego procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania.
Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Masz również prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego przez lekarza. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie jest wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej.
Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich.
Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś szesnasty rok życia lub nie ukończyłeś szesnastego roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego.
Wyrażenia w każdej chwili odmowy udziału w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym lub wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu.
Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod mających na celu minimalizację dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem.
Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat trzynastu masz prawo do wyrażenia zgody na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu.
Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji, gdy ma miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa.
Jeżeli urodziłeś się w szpitalu lub zostałeś przyjęty do szpitala jesteś zaopatrywany w znak identyfikacyjny.
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej
całkowicie następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
Jeżeli przyjęcie do szpitala dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego tej osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2013
AKTUALIZACJA: 16.01.2023 Paulina Krawiec 

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo