Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

PROJEKTY:
OGŁOSZENIA:                           

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy to wielospecjalistyczna jednostka lecznicza, posiadająca własne i unikalne w kraju zaplecze naukowe, w postaci Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.
W zakresie działalności klinicznej Szpital posiada 25 oddziałów, 22 poradnie i 7 pracowni. Zatrudnia ponad 1450 pracowników. W Szpitalu diagnozuje się i leczy w systemie opieki zamkniętej i ambulatoryjnej ponad 100 tys. pacjentów rocznie. Rocznie przeprowadza się też ponad 9500 operacji. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Szpitala jest klasyfikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie posiada kategorię A. Ośrodek składa się z trzech podjednostek wyspecjalizowanych w następujących dyscyplinach: Ośrodek Chirurgii Robotowej, pierwszy i nadal jedyny w Polsce, Ośrodek Badań Klinicznych oraz Laboratorium Naukowe, zaprojektowane tak aby efektywnie wspierać proces leczenia poprzez udział w rozwoju nowych metod diagnostycznych oraz terapii. Organizacja badań prowadzonych
w Ośrodku ma przede wszystkim na celu sprawne wdrażanie ich wyników do praktyki klinicznej.

Rozpoczęte przez Ośrodek badania skupiły są przede wszystkim wokół problematyki związanej z leczeniem nowotworów oraz chorób sercowo-naczyniowych, schorzeń które stanowią największe zagrożenie dla starzejącego się polskiego społeczeństwa. Jednym z kluczowych starań Ośrodka jest rozpoczęcie badań w zakresie personalizacji diagnostyki
i leczenia tych schorzeń, które mają różną przyczynę występowania, zmienną dynamikę przebiegu oraz w konsekwencji różną odpowiedź na leczenie. Obecnie największe nadzieje w poprawie skuteczności leczenia onkologicznego niesie wczesna identyfikacja zmian genetycznych u pacjentów, w genach predysponujących do rozwoju choroby oraz rozwój zindywidualizowanych terapii farmakologicznych. Rozwój terapii personalizowanych to odpowiedź na niezadowalającą efektywność systemowych terapii onkologicznych oraz wyraźne różnice w skuteczności leczenia u chorych z tym samym rozpoznaniem. Na drodze ścisłej współpracy z oddziałem Onkologii Szpitala, specjalizującym się w leczeniu i profilaktyce nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, nowotworów skóry i tkanek miękkich, jamy ustanej i gardła, układu moczowego i narządów rodnych, w Laboratorium Naukowym obecnie powstaje pracownia diagnostyki genetycznej
i molekularnej. Tak zorganizowana współpraca pozwoli z jednej strony na skuteczną i kompleksową opiekę nad pacjentem z drugiej strony daje unikalne zaplecze badawcze, gromadzące wiedzę odnośnie przyczyn i postępu chorób onkologicznych, niezbędne w rozwoju nowych, bardziej skutecznych terapii, takich jak terapie komórkowe, monoklonalne przeciwciała czy terapie genowe. Biorąc pod uwagę iż w kraju dostęp do najnowszych leków i terapii onkologicznych, jest ograniczony, zarówno z powodów finansowych jak i braku specjalistów z zakresu genetyki klinicznej, jest to obecnie największa bariera w poprawie skuteczności leczenia onkologicznego.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy szpitala jest liderem w działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nauk biomedycznych w regionie Dolnego Śląska, o czym świadczy przyznana przez działający przy MNiSW Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, wysoka ocena tj. kategoria B+. Ocena przeprowadzona została na podstawie informacji
o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej ośrodka. Zespoły Ewaluacji, działające w ramach KEJN, przyznały WSS OBR wysoką ocenę punktową za osiągnięcia w ramach następujących kryteriów: osiągnięcia naukowe
i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej. Najwyższa kategoria naukowa jest ponadto świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego, a przez to umożliwia inicjatywę w tworzeniu konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie wysokich środków na badania naukowe.

HISTORIA:Dyrektor szpitala, prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, pragnąc umożliwić szpitalowi intensywny rozwój działalności naukowo-badawczej, 25 sierpnia 2005 roku zwrócił się do Ministra Nauki i Informatyzacji o nadanie statusu jednostki badawczo-rozwojowej zespołowi oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, przesyłając jednocześnie wniosek w tej sprawie do Ministra Zdrowia i sekretarza stanu Ministerstwa Finansów. 22 maja 2006 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję nr 7/05/06, w której na okres trzech lat nadał status jednostki badawczo-rozwojowej jednostce organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
o nazwie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

Ośrodek początkowo składał się z dwóch podjednostek zajmujących się badaniami klinicznymi i naukowymi. W 2010 roku działalność ośrodka została poszerzona o trzecią podjednostkę – pierwszy w Polsce Ośrodek Chirurgii Robotowej. Kolejnym przełomowym rokiem w historii działania ośrodka był rok 2015, w którym prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dążąc do wzmocnienia i rozwoju potencjału ośrodka, zainicjował i zorganizował przebudowę pomieszczeń w ramach Laboratorium Naukowego dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. W zmodernizowanym laboratorium o powierzchni 600 m2, powstały: Pracownia biologii molekularnej, Pracownia hodowli komórek, Pracownia immunocytochemii, Pracownia analityczna z analizą białek oraz Pracownia mikrobiologiczna z boksem jałowych posiewów, zaprojektowane tak aby efektywnie wspierać proces leczenia pacjentów poprzez rozwijanie nowych metod diagnostycznych
oraz terapeutycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje uzyskanie prestiżowego statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
o nazwie Wrocławskie Centrum Biotechnologii (WCB), w którego skład wchodzą: Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz trzy Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Biologii i Hodowli Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Żywności. Interdyscyplinarny charakter WCB umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych w zakresie m.in. biotechnologii, biomedycyny, medycyny i nauk o żywności i żywieniu, a także nutriterapii. Tematyka prac badawczych realizowanych w ośrodku w ramach KNOW uwzględnia istotne problemy medyczne, wśród których można wymienić: nowe terapie antybiotykowe przeciwko lekoopornym szczepom bakteryjnym, kontrola zakażeń szpitalnych, angiogeneza w guzach pierwotnych oraz przerzutach nowotworowych, nieinwazyjne obrazowanie układu krążenia, zastosowanie małoinwazyjnych technik videoskopowych (w tym chirurgii robotowej) w chirurgii ogólnej, onkologicznej, ginekologii, urologii oraz chirurgii bariatrycznej, innowacyjne technologie chirurgicznego leczenia wewnątrznaczyniowego czy wykorzystanie komórek macierzystych w terapii chorych z niedokrwieniem kończyn.

LABORATORIUM NAUKOWE:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu dysponuje zespołem wysokiej klasy laboratoriów badawczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt wiodących producentów. W Ośrodku realizowane są liczne projekty z zakresu badań podstawowych (NCN, KNOW), aplikacyjnych (NCBiR) oraz medycyny personalizowanej. W skład Laboratorium wchodzi kilka wyspecjalizowanych pracowni tj.: pracownia hodowli komórkowych i bioobrazowania, pracownia biologii molekularnej (pracownia NGS), biochemiczna oraz mikrobiologiczna.
 • PRACOWNIA HODOWLI KOMÓRKOWYCH I BIOOBRAZOWANIA
Główne wyposażenie:
 • cyfrowe inkubatory CO2 (NewBrunshwick Scientific)
 • komory z laminarnym przepływem powietrza klasy II
 • mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (Olympus) z systemem rejestracji obrazu
 • mikroskop fluorescencyjny (Olympus)
 • cytometr przepływowy Muse (Merck Millipore)
 • czytniki absorbancji, fluorescencji i chemii luminescencji (BMG Labtech)
 • łaźnia wodna
 • zbiorniki na ciekły azot
Zakres badań wykonywanych w pracowni:
 • wyprowadzanie linii komórkowych z materiału nowotworowego
 • unieśmiertelnianie komórek
 • badanie cytotoksyczności leków
 • badanie molekularnych mechanizmów wnikania i działania leków
 • analiza fenotypu komórek
 • transfekcja/transdukcja komórek konstruktami genetycznymi
 • produkcja wektorów lentiwirusowych
 
 • PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Główne wyposażenie:
 • sekwenator wysokoprzepustowy Ion Torrent PGM oraz instrumenty Ion OneTouch (Thermo Fisher Scientific)
 • aparat do qPCR StepOne Plus (Thermo Fisher Scientific) i CFX384 (Bio-Rad)
 • termocyklery, w tym aparaty Veriti (Thermo Fisher Scientific)
 • komory do pracy z DNA, RNA oraz komory PCR
 • aparaty do pomiaru stężenia białek i kwasów nukleinowych
 • systemy mini i midi do elektroforezy horyzontalnej
 • system dokumentacji żeli
Zakres badań wykonywanych w pracowni:
 • wysokoprzepustowa, celowana analiza sekwencji genomu
 • wysokoprzepustowa, celowana analiza transkryptomu
 • analizy metagenomiczne
 • celowane analizy wybranych mutacji i polimorfizmów (qPCR)
 • analiza ekspresji wybranych genów (qPCR)
 • przygotowywanie konstruktów genetycznych
 
 • PRACOWNIA BIOCHEMICZNA
Główne wyposażenie:
 • systemy mini i midi do elektroforezy wertykalnej, 2D, blottingu mokrego i półsuchego
 • czytniki absorbancji, fluorescencji i chemiluminescencji
 • automatyczna stacja do protokołu ELISA
 • HPLC
 • waga analityczna Mettler Toledo
Zakres badań wykonywanych w pracowni:
 • celowana analiza ekspresji białek i peptydów (Western blot, ELISA)
 • przygotowanie próbek na potrzeby ilościowych i jakościowych analiz proteomu i peptydomu
 • analiza rozkładu wielkości białek
 
 • PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
Wyposażenie:
 • komora laminarna
 • cieplarki mikrobiologiczne
 • sonikator
 • mikroskop
Zakres badań wykonywanych w pracowni:
 • namnażanie i izolacja konstruktów genowych
 • izolacja materiału mikrobiologicznego na potrzeby molekularnych analiz metagenomicznych
 • analiza składu mikrobiomu w próbach biologicznych
 
 • BIOBANK
Wyposażenie:
 • nowoczesne ultrażamrażarki (New Brunshwick Scientific)
 • zbiorniki na ciekły azot
 ​
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH:

W ciągu ostatnich lat postęp w medycynie – w tym opracowanie wielu nowych leków – sprawił, że potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były nieuleczalne. Nadal jednak leczenie przypadków trudnych, niestandardowych czy powikłanych okazuje się często nieskuteczne w codziennej praktyce lekarskiej. Wiele jednostek chorobowych czeka także na ulepszenie sposobów leczenia. Lekarze, którzy chcieliby zapewnić najlepsze dostępne leczenie dla pacjentów chorujących na rzadkie czy śmiertelne choroby, są niejednokrotnie pozbawieni możliwości działania. Postęp medycyny wymaga, więc wprowadzenia przez klinicystę nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych i leczniczych w celu osiągnięcia korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Proces doskonalenia leczenia może być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.

Nie istnieje idealny model zwierzęcy, który umożliwiłby zastąpienie podawania nowej substancji leczniczej ludziom. Podawanie substancji leczniczej różnym gatunkom zwierząt pomaga jedynie w przybliżeniu ocenić jej farmakokinetykę, potencjalne działanie terapeutyczne oraz możliwość działań niepożądanych. Po ukończeniu pierwszego etapu prac nad substancją leczniczą lub innowacyjną metodą diagnostyczną w przedklinicznej fazie badań in vitro i na zwierzętach doświadczalnych kolejny etap stanowią badania, w których biorą udział ludzie. Dopiero badania kliniczne z udziałem ludzi pozwalają na odkrycie lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych skutków działania produktów leczniczych, identyfikacji ich działań niepożądanych, śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania. Pierwsze podania substancji badanej ludziom musi być prowadzone zawsze zgodne z etycznymi postanowieniami Deklaracji Helsińskiej i zasadami Dobrej Praktyki Badań Klinicznych, a także szeregu regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych. Niezmiernie istotne jest utrzymywanie wysokich standardów w prowadzeniu badań oraz szerzenie norm etycznych oraz zasad postępowania z chorymi poddawanymi eksperymentowi medycznemu.

Badania kliniczne prowadzone są w placówkach służby zdrowia gwarantujących wysoką jakość opieki medycznej. Od 1995 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przeprowadzono ok 150 badań klinicznych. fazy I do IV leków i urządzeń medycznych w szerokim zakresie wskazań terapeutycznych w:
 • kardiologii (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, migotanie przedsionków, żylna choroba zakrzepowo- zatorowa, nadciśnienie płucne),
 • kardiologii dziecięcej (zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie płucne),
 • onkologii i chemioterapii (m.in. rak piersi, czerniak, nowotwory jelita grubego, nowotwory płuc),
 • urologii (m.in. łagodne i złośliwe nowotwory stercza, prezrost gruczołu krokowego),
 • chirurgii ogólnej i naczyniowej (owrzodzenia kończyn dolnych spowodowane niewydolnością żylną, zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, miażdżyca tętnic obwodowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich, uzyskiwanie dostępu naczyniowego u osób dializowanych),
 • nefrologii (niewydolność nerek w grupie chorych z cukrzycą t.2, transplantacja nerki, leczenie niedokrwistości u pacjentów hemodializowanych, leczenie niedokrwistości u chorych z niewydolnością nerek przed okresem dializ, zakażenia układu moczowego),
 • dermatologii (m.in. atopia, łuszczyca, grzybica paznokci stóp),
 • reumatologii (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, fibromialgia),
 • okulistyki (m.in. jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej),
 • neurologii i psychiatrii (choroba Alzhimera),
 • chorób metabolicznych (cukrzyca t.2, otyłość),
 • gastroenterologii (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy).

Badania w naszym Ośrodku prowadzone są ze szczególną starannością i przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Klinicznej. Postępujemy zgodnie ze zbiorem zasad utworzonych przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, stawiając dobro uczestników badań na pierwszym miejscu. Spełniamy wszelkie lokalne (europejskie) jak i międzynarodowe aspekty etyczno-prawne w tym zakresie. W szpitalu odbyło się 26 lutego 2008r pierwsze szkolenie badaczy z GCP (zasad prowadzenia badań według Dobrej Praktyki Klinicznej) przeprowadzone przez firmę zewnętrzną. Od tego czasu członkowie zespołów badawczych uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach w zakresie uzyskiwania świadomej zgody, prowadzenia dokumentacji medycznej, raportowania zdarzeń niepożądanych itp. Główni Badacze oraz członkowie zespołów badawczych to lekarze specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i olbrzymim doświadczeniu. W związku z tym, że zapewnienie ochrony bezpieczeństwa, praw i dobrostanu pacjentów są celami nadrzędnymi, badania są prowadzone w specjalnie przygotowanych do tego celu warunkach, przy dużej sprawności organizacji pracy.

Prowadzenie badań klinicznych w szpitalu stwarza możliwości wykorzystania nowych odkryć z dziedziny farmacji oraz dotyczących patomechanizmu i etiologii chorób w tworzeniu nowych metod diagnostyki i leczenia. Umożliwia także uczestnictwo lekarzy w międzynarodowych projektach badawczych oraz łączy pracę naukowców wywodzących się z różnych dziedzin medycyny.

Od stycznia 2008 r. powołano w szpitalu stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Badań Klinicznych. Została nim i pełni tę funkcję dr n. med. Małgorzata Guziewicz

OŚRODEK CHIRURGII ROBOTOWEJ:

Informacje o ośrodku (LINK)

PUBLIKACJA 1.02.2023
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo