Struktura organizacyjna

Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz.
 
Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Administracji
Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji

Zakłady lecznicze i stanowiska samodzielne podległe bezpośrednio Dyrektorowi:
- Sekretariat
- Audytor Wewnętrzny
- Pełnomocnik Dyrektora ds. Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu
- Pełnomocnik Dyrekora ds. Systemów Zarządzania
- Pełnomocnik Dyrekora ds. Praw Pacjenta
- Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Informatycznych
- Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Inspektor Ochrony Danych
- Radca prawny
- Dział Organizacji i Nadzoru
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
- Ośrodek Programów Badawczych
- Ośrodek Badań Klinicznych
- Ośrodek Chirurgii Robotowej
- Ośrodek Medycyny Spersonalizowanej
- Laboratorium Naukowe
 
Oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy lub lekarze kierujący oddziałami, a pozostałymi komórkami medycznymi i niemedycznymi kierują kierownicy.

Pielęgniarki oddziałowe organizują pracę personelu pielęgniarskiego i sprawują nadzór merytoryczny nad jego pracą.
 
W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu funkcjonują zakłady lecznicze podległe Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych:
-Ośrodek Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych
-Ośrodek Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych
 
W skład  Ośrodka Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Oddziały Szpitalne/Sekretariaty Medyczne
2. Szpitalny Oddział Ratunkowy
3. Stacja Dializ
4. Bloki Operacyjne
5. Pracownie
6. Sekcja Kontroli Zakażeń Szpitalnych
7. Apteka Szpitalna
8. Farmakolog Kliniczny
9. Punkt Przyjęć Planowych
 
W skład Ośrodka Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Poradnie Specjalistyczne
2. Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej
3. Koordynator Diagnostyki
 
Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska podległe Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa:
1. Przełożona Pielęgniarek
2. Pielęgniarki/Położne Oddziałowe
3. Technicy Medyczni
4. Zamiejscowy Dział Rehabilitacji Leczniczej Dział (Pracownia) Fizjoterapii
5. Sekcja Żywienia
6. Pracownik Socjalny
7. Kapelan Szpitalny

Komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska podległe Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacji
1. Dział Gospodarki Nieruchomościami i Utrzymania Ruchu
 -  Sekcja Inwestycji i Remontów
 -  Sekcja Zarządzania Nieruchomościami
 -  Sekcja Utrzymania Ruchu
 -  Sekcja Aparatury Medycznej
 -  Sekcja Koordynacji Wsparcia Oddziałów
2. Dział Centralnej Sterylizatorni
3. Sekcja Bezpieczeństwa Obiektu/Inspektor PPOŻ, BHP,OC, Ochrony Radiologicznej
 - Inspektorzy ds. Ppoż. BHP, Obronnych i Rezerw, Ochrony Radiologicznej
4. Biblioteka

Komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska podległe Z-cy Dyrektora ds. Finansów i Administracji
1. Główny Księgowy/Dział Księgowości i Finansów/Sekcja Ewidencji i Rozliczeń Kosztów/ Dział Projektów/ Dział Kontrolingu
2. Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń/Sekcja Rozwoju Kadr
3. Dział Zaopatrzenia i Zamównień Publicznych/Sekcja Zamówień Publicznych/Sekcja Zaopatrzenia/Magazyn Centralny/Sekcja Transportu
4. Dział Infromatyki
5. Dział Zarządzania Dokumentacją/Archiwum Zakładowe

Komórki organizacyjne podległe Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu:
1. Dział Sprzedaży Usług Medycznych
2. Dział Rejestracji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej/Depozyt
3. Sekcja Marketingu

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2013
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo