24.02.2022 r. Informacja dla pracowników i wspólpracowników Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego we Wrocławiu

Komunikat Nr 4/2022
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
z  dnia 22 lutego 2022r.
 
INFORMACJA DLA  PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
 
Niniejszym informuję o wprowadzonym z dniem 1 marca 2022 r. między innymi dla personelu podmiotów leczniczych  obowiązku szczepień  przeciwko COVID-19.
Obowiązek ten  przewidziany został w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej r.s.o.s.e.), na skutek nowelizacji tego rozporządzenia dokonanej z dniem 23.12.2021 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.12.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Zgodnie z przepisem § 12a w/w rozporządzenia (w załączeniu) obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:
 • osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).
W/w  osoby, w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.  są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021).
Przy czym obowiązek szczepień  ma zastosowanie także do osób, u których do dnia
1 marca 2022r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Obowiązek stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.
W związku z powyższym zwracam się do wszystkich pracowników oraz osób wykonujących pracę na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na innej podstawie prawnej, którzy dotychczas nie zostali zaszczepieni i nie uzyskali unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19, z gorącym apelem o dopełnienie  obowiązku szczepienia.
Jak wykazały  badania naukowe uzyskane w toku trwającej od dwóch lat pandemii, szczepienia przeciwko COVID-19 są jednym z najbardziej efektywnych sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tej choroby.
Personel medyczny, ze względu na kontakt z osobami potencjalnie chorymi należy do grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby, którym można zapobiegać właśnie poprzez szczepienia.
Taka metoda profilaktyki chorób zakaźnych, chroni nie tylko samych pracowników medycznych, ale także zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wśród innych pracowników ochrony zdrowia, pacjentów i ich rodzin.
Ponadto zachorowanie pracownika medycznego na chorobę zakaźną nawet o łagodnym przebiegu klinicznym może skutkować przeniesieniem zakażenia na pacjentów, na przykład z upośledzoną odpornością, prowadząc do wystąpienia u nich ciężkich, zagrażających życiu objawów zarówno w przebiegu samej choroby, jak i jej późniejszych powikłań.
Stąd też  programy szczepień pracowników ochrony zdrowia stanowią  zasadniczy element profilaktyki i kontroli zakażeń szerzących się w placówkach ochrony zdrowia, a tym samym ograniczają rozprzestrzenianie się pandemii w skali kraju.
Głęboko wierzę,  że pracownicy WSS wykażą zrozumienie dla wagi wykonania szczepień przeciwko COVID 19  i  bezzwłocznie wywiążą się obowiązku zaszczepienia.  
W związku z powyższym zobowiązuję:
Lekarzy kierujących oddziałami, Pielęgniarki Oddziałowe i innych Kierowników komórek organizacyjnych do:
 • zapoznania pracowników z Komunikatem Nr 4/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z dnia  22 lutego 2022 r. i uzyskania pisemnego potwierdzenia na wykazie imiennym przez każdego pracownika przyjęcia go do wiadomości.
 • przekazania pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1 do Działu Zatrudnienia i Wynagrodzeń w terminie do dnia 1 marca 2022 r.

Kierownika Działu Zatrudnienia i Wynagrodzeń  do:
 • przekazania imiennych wykazów pracowników do poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala,
 • udostępnienia treści niniejszego komunikatu na stronie internetowej Szpitala. 
DATA PUBLIKACJI: 24.02.2022
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo