Historia

  


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo–Rozwojowy służy swoim pacjentom już ponad 35 lat. Oddano go do użytku w czerwcu 1984 – był wówczas pierwszym nowo wybudowanym szpitalem
w mieście, zbudowanym w czterdziestoleciu powojennym „od etapu projektu”. Powstał ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, a wysokospecjalistyczny sprzęt  zakupiono dzięki  udziałowi sponsorów –  instytucji Dolnego Śląska. Nowoczesne technologie w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami zatrudnionej w szpitalu kadry sprawiły, że w krótkim czasie zajął  ważne miejsce w systemie ochrony zdrowia nie ograniczając swojej aktywności do regionu Dolnego Śląska.
      W ramach działalności statutowej Szpital świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców Wrocławia
i regionu.
Szpitalny Oddział Ratunkowy pełni całodobowy dyżur dla miasta i okolic - obszaru liczącego  blisko 200 000 mieszkańców. Ostry dyżur zawałowy pełniony jest całą dobę, a co trzeci dzień dyżur w zakresie chirurgii naczyniowej dla całego regionu Dolnego Śląska.

W szpitalu hospitalizowanych było ponad 818 000 pacjentów. W poradniach specjalistycznych udzielono ponad 2 500 000 konsultacji. Przeprowadzonych zostało ponad 208 000 operacji i zabiegów.
Budżet szpitala to ponad 150 mln zł. W okresie transformacji w ochronie zdrowia racjonalnie przeprowadzony program restrukturyzacji i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju przyniosły zamierzony efekt. Dzisiaj szpital należy
do elitarnej grupy zakładów opieki zdrowotnej uzyskujących dobre wyniki ekonomiczne z jednoczesnym utrzymaniem wysokiego poziomu usług. Jest nowocześnie wyposażony, stosuje europejskie standardy leczenia i  techniki operacyjne.  Od 2005 r. w szpitalu funkcjonuje system zarządzania jakością, potwierdzony certyfikatem jakości ISO 9001-2008.

W czerwcu 2006 roku  otrzymał status jednostki badawczo – rozwojowej. Równa się to przyśpieszeniu
w rozwoju interdyscyplinarnej jednostki naukowej pod nazwą „Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo – Naczyniowej”. Realizowany przez centrum program WROVASC jest finansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Od momentu otwarcia w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym przyszło na świat około  90 000 dzieci. Obecnie rocznie rodzi  się ich ponad 2500, a w 2014 r. ponad 3000. Wszystkie noworodki poddawane są rutynowym badaniom przesiewowym: kontroluje się wzrok, słuch, bada pod kątem zaburzeń metabolizmu. W 2011 r. przy oddziale położniczym  otwarta została szkoła rodzenia dla przyszłych rodziców.

Wyposażenie Oddziału Okulistycznego pozwala lekarzom na wykonywanie precyzyjnych laserowych operacji ratujących wzrok wcześniakom w przypadkach retinopatii. Specjalistyczne badania w Pracowni Protezowania Słuchu Noworodków pozwalają na wczesne zdiagnozowanie istniejących zaburzeń  i wyposażenie dziecka w aparat słuchowy, który w znacznym stopniu zmniejsza upośledzenie.

        W ostatnich latach w szpitalu dokonał się istotny skok  na poziomie technologii medycznych. Zakupiono najnowocześniejszy  dwuźródłowy tomograf komputerowy Somatom Definition, cyfrowy system radiologiczny obejmujący wszystkie pracownie rtg, a także nowoczesne aparaty do procedur naczyniowych. Nowe wyposażenie pozwala Pracowni Hemodynamiki uczestniczyć w systemie całodobowego zabezpieczenia ostrych zawałów dla mieszkańców miasta Wrocławia. W Oddziale Okulistycznym pracuje unikalny tomograf optyczny. Wysokiej klasy aparaty USG zakupiono dla Pracowni Echokardiograficznej i Oddziału Angiologii, a laser operacyjny dla Oddziału Urologii. Rozbudowana i zmodernizowana Stacja Dializ w szpitalu przyjmuje pacjentów przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Jest to pełnoprofilowy oddział wykonujący hemodializy u chorych z przewlekłą i ostrą niewydolnością nerek. Wybudowano i wyposażono 4 nowoczesne sale Bloku Operacyjnego.

        W grudniu 2010 roku rozpoczął tu pracę jedyny w Polsce robot chirurgiczny DaVinci. Wprowadzenie do procedur operacyjnych robota pozwoliło na otwarcie w szpitalu nowego rozdziału w historii chirurgii – chirurgii robotowej. To wydarzenie, bezprecedensowe w skali naszego kraju, stawia Polskę w gronie najbardziej rozwiniętych medycznie krajów świata. Dzięki rozwojowi chirurgii robotowej, polska chirurgia likwiduje dystans i śmiało nadąża za światowymi tendencjami rozwojowymi. To w naszym szpitalu mają miejsce pierwsze w Polsce operacje z asystą robota DaVinci:
Prostatektomii
Histerektomii
Resekcji okrężnicy
Splenektomii
Cholecystektomii
Mankietowej resekcji żołądka

Z wykorzystaniem robota zostało przeprowadzonych ponad 300 operacji. Dzięki zakupowi i przeprowadzonym operacjom przy asyście robota szpital wraz z Towarzystwem Chirurgii Robotowej zorganizował w 2011 r. Pierwszy Kongres Chirurgii Robotowej, a w 2012 r. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej. To jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w Polsce. Zorganizowane w szpitalu w 2011 r. Pierwsze Międzynarodowe Warsztaty Chirurgii Robotowej to początek nowego rozdziału w nowoczesnej praktyce szkoleń w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Polsce z zastosowaniem robota DaVinci. Podczas warsztatów miała miejsce pokazowa operacja w asyście robota z bezpośrednią transmisją do sali audiowizualnej szpitala. W roku 2016 r. zorganizowano II Miedzy narodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej i I Polsko-Włoskie Sympozjum Chirurgii Robotowej w Onkologii.

Nowoczesne technologie medyczne w połączeniu z pracą wysoko wykwalifikowanej kadry pozwalają na realizację strategicznych założeń szpitala obejmujących:
wielospecjalistyczną działalność diagnostyczną i leczniczą, opartą o najwyższe standardy opieki, wspieranie aktywności naukowo-badawczej pracowników, doskonalenie aktywności dydaktycznej w kształceniu przed- i podyplomowym lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków technologii medycznych, stosowanie innowacyjnych biotechnologii
w medycynie klinicznej. Szpital rozwija się, doskonali i buduje swoją samodzielność,  aby najpełniej i najlepiej wypełniać misję zawartą w haśle:
 
„Szpital przyszłości dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska”.
 
Celem działalnosci Szpitala jest:
 • udzielanie szpitalnych stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie profilaktyki powstawania chorób i urazów;
 • wykonywanie zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 • i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 • sprawowanie nadzoru specjalistycznego w zakresie ustalonym odrebnymi przepisami.
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy jest laureatem wielu prestiżowych nagród między innymi:
za innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne m. in. za utworzenie Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii „Innowacje dla Zdrowia 2011”- dyplom uznania za dobre praktyki w ochronie zdrowia z zastosowaniem systemu chirurgicznego da Vinci

Dolnośląskie Gryfy 2011 – Nagroda Gospodarcza – Innowacyjność - za szczególne osiągnięcia w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw. 
 
Iglica 2011 -  nagroda Kancelaria Loży Dolnośląskiej Business Center Club przyznana za wkład budowania potencjału innowacyjnego regionu

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2012 wyróżnienie w kategorii Lider Roku w Ochronie Zdrowia 2012 – Zdrowie Publiczne za pozyskanie dla Szpitala pierwszego w Polsce robota chirurgicznego da Vinci oraz inicjatywy uruchomienia Ośrodka Chirurgii Robotowej

Wyróżnienie innowacyjnego produktu/usługi w Polsce 2012r. za Minimalnie inwazyjne operacje z zastosowaniem robota chirurgicznego da Vinci w Polsce - przyznane przez  Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,

Nagroda Gazela Biznesu za 2012 r.

Nagroda Brylantowego Lidera w Konkursie Liderów Ochrony Zdrowia organizowanym przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia 2013 r.

Nagroda Lidera Informatyki 2013 w kategorii Opieka zdrowotna  w XVII konkursie Liderów Informatyki.

Nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) wraz z jednostkami tworzącymi Wrocławskie Centrum Biotechnologii 2014

Certyfikat "Szpital bez bólu" - nadawany placówkom, które spełniają określone kryteria i  podnoszą jakość uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach 2015

Certyfikat Akredytacyjny 2016 w zakresie działalności Ośrodka Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego

Szpital rozwija działalność w wielu specjalnościach: chirurgii ogólnej, urazowej, naczyniowej, transplantacyjnej, onkologicznej, chemioterapii, kardiologii dorosłych i dzieci, angiologii, nefrologii, urologii, ginekologii
i położnictwie, neonatologii, pediatrii, laryngologii, okulistyce, dermatologii.
Wiele specjalności uczestniczy
w realizacji programów onkologicznych i chemioterapeutycznych. Szpital jest jednym z największych na Dolnym Śląsku ośrodków kształcenia podyplomowego młodych adeptów sztuki medycznej odbywających staże, rezydentów zdobywających stopnie specjalizacji w dyscyplinach podstawowych i kierunkowych.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu dzięki wyspecjalizowanej kadrze, nowoczesnym technologiom i innowacjom oraz sposobie zarządzania wyznacza nowe standardy usług w opiece zdrowotnej.
 

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2013
AKTUALIZACJA styczeń 2016/ 28.12.2022 Paulina Krawiec

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo