Cyberbezpieczeństwo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jako operator usługi kluczowej zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Usługa kluczowa to udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz obrót i dystrybucja produktów leczniczych.

Za operatora usługi kluczowej uznaje się podmiot, jeżeli:
 • świadczy usługę kluczową,
 • świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,
 • incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.
Operator usługi kluczowej ma podejmować odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami, na jakie narażone
są wykorzystywane przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.

W Szpitalu wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Szpital wdrożył i wykorzystuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji
w oparciu o wymagania międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001, celem wyeliminowania zagrożeń mogących mieć niekorzystny wpływ na proces świadczenia usługi kluczowej.

Na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) składają się: polityka, procedury, instrukcje, wytyczne, związane zasoby i działania, wspólnie zarządzane przez Szpital dążący do ochrony jego aktywów informacyjnych.
SZBI jest systematycznym podejściem do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji
w Szpitalu w celu osiągnięcia celów biznesowych.

Szpital egzekwuje stosowanie wewnętrznych procedur i instrukcji. Każda osoba mająca dostęp do informacji zobowiązana, jest zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacyjnego oraz złożenia stosownego oświadczenie, potwierdzającego znajomość jej treści oraz przestrzegania jej zapisów.
Szpital zobowiązany jest do szacowania ryzyka dla swoich usług kluczowych, zbierania informacji o zagrożeniach i podatnościach, stosowania środków zapobiegających
i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego
oraz zgłaszania incydentów poważnych do CSIRT GOV.

Podstawę do identyfikacji ryzyka stanowią procesy i aktywa Szpitala, których realizacja ma bezpośredni wpływ na świadczenie usługi cyfrowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a tym samym na określenie poziomu akceptowalności ryzyka.

Reakcja na niepożądane zdarzenia (incydenty) lub podatności:
 1. Każdy pacjent, osoba odwiedzająca pacjentów, pracownik, współpracownik Szpitala w przypadku zauważenia:
  • próby przełamania zabezpieczeń, próby nieautoryzowanego wejścia na chroniony obszar;
  • powzięcia wątpliwości co do stanu technicznego urządzeń informatycznych, na których przetwarzane są dane osobowe;
  • innych budzących wątpliwości w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa informacji, a mogących wpłynąć na świadczenie usług, proszony jest o zgłoszenia niezwłocznie zaobserwowanej sytuacji na adres e-mail:  csirt@wssk.wroc.pl.
 2. Każdy użytkownik (pracownik lub osoba z firmy zewnętrznej współpracującej ze Szpitalem) ma obowiązek zgłaszania zauważonych przez siebie incydentów oraz notować wszystkie szczegóły związane  z incydentem.
Ponadto dostrzegający:
 • zdarzenie, incydent bezpieczeństwa informacji,
 • nieprawidłowe działanie systemów w aspekcie bezpieczeństwa informacji,
 • próby podszywania się pod pacjenta, nieautoryzowane próby podłączeń do infrastruktury Szpitala, fałszywe wiadomości mailowe wysyłane do personelu Szpitala,
 • inne zdarzenie mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji, jest zobowiązany zaobserwowaną sytuację niezwłocznie zgłosić na adres e-mail: csirt@wssk.wroc.pl.
Zabrania się użytkownikowi zgłaszającemu problem lub naruszenie bezpieczeństwa wykonywania jakichkolwiek działań „na własną rękę” rozwiązujących problem,
za wyjątkiem działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu. Użytkownik w miarę możliwości powinien zabezpieczyć materiał dowodowy. Powyższe działania mają na celu zapobieganie incydentom na wczesnym etapie ich rozwoju.
Za szybką reakcję na pojawiające się incydenty z góry dziękujemy.

Do jednych z wielu obowiązków nałożonych na Operatora Usługi Kluczowej, jest obowiązek opublikowania na stronie internetowej Szpitala podstawowych informacji związanych z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Ma to na celu umożliwienie pacjentom oraz podmiotom współpracującym, zrozumienia zagrożeń cyberbezpieczeństwa i zastosowanych skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność
i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni możemy zaliczyć:
 • Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,
 • Kradzieże tożsamości,
 • Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
 • Blokada dostępu do usług,
 • Niechciana poczta (SPAM),
 • Socjotechnika,
 • Phishing.
W celu ochrony przed zagrożeniami należy stosować zabezpieczenia:
 • Nie udostepniaj nikomu swojego loginu i hasła do systemu,
 • Unikaj stosowania haseł które można łatwo z Tobą powiązać,
 • Unikaj logowania się do systemów z cudzych urządzeń i publicznych nieznanych sieci,
 • Używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego – stosuj ochronę w czasie rzeczywistym, włącz aktualizacje automatyczne,
 • Skanuj oprogramowaniem antywirusowym wszystkie urządzenia podłączane do komputera – pendrivy, płyty, karty pamięci,
 • Aktualizuj system operacyjny i posiadane oprogramowanie,
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
 • Wszystkie pobrane pliki skanuj programem antywirusowym,
 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,
 • Cyklicznie skanuj komputer oprogramowaniem antywirusowym i sprawdzaj procesy sieciowe,
 • Nie odwiedzaj stron oferujących darmowe filmy, muzykę albo łatwe pieniądze – najczęściej na takich stronach znajduje się złośliwe oprogramowanie,
 • Nie podawaj swoich danych osobowych na stronach internetowych, co do których nie masz pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
 • Zawsze weryfikuj adres nadawcy wiadomości e-mail,
 • Zawsze zabezpieczaj hasłem lub szyfruj wiadomości e-mail zawierające poufne dane – hasło przekazuj innym sposobem komunikacji,
 • Cyklicznie wykonuj kopie zapasowe ważnych danych,
 • Zawsze miej włączoną – zaporę sieciową „firewall”
 • Nie uruchamiaj linków w wiadomościach SMS lub e-mail, jeżeli nie masz pewności,że pochodzą z bezpiecznego źródła,
 • Zwracaj uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie komputera,
Więcej porad w zakresie bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów
 
DATA PUBLIKACJI: 22.03.2022
AKTUALIZACJA: 12.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo