Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

„Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” – projekt realizowany w ramach Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”, Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.

Całkowita wartość projektu: 22 079 878,58 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 18 765 687,76 PLN


Opis projektu:
Projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” będzie realizowany na zasadach partnerstwa przez konsorcjum 9 podmiotów leczniczych. Liderem konsorcjum został Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, który odpowiadać będzie za rozliczenie rzeczowe i finansowe względem Instytucji Wdrażającej oraz zapewni trwałość finansową projektu po jego zakończeniu.

Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym projektu jest stworzenie infrastruktury i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z usług elektronicznych na poziomie regionalnym

Korzyści z realizacji projektu:
- obniżenie kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych - realizowany projekt umożliwi sprawniejszą pracę personelu medycznego, ale także zwiększy jego efektywność, co będzie miało wpływ na świadczone przez niego usługi.
- podniesienie jakości obsługi pacjenta - wdrożenie projektu umożliwi Szpitalom znaczną poprawę oferowanych dotychczas usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skróci czas na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego.
- poprawa dostępności do danych medycznych.
- zwiększenie skuteczności leczenia poprzez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, możliwy dzięki świadczeniu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
- zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez uruchomienie dodatkowego repozytorium oraz szyfrowanie danych i kanałów transmisji.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na latach 2007-2013

DATA PUBLIKACJI: 12.03.2014
AKTUALIZACJA: 13.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo