Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2"


Informacja
o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
pn.: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2”
(Projekt Nr RPDS.09.03.00-02-0002/21)
 
Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

występujący w Projekcie  Nr RPDS.09.03.00-02-0002/21, pn.: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2” w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.06.2021 r. realizacji niniejszego Projektu.

Partnerem Wiodącym jest Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-674) przy ul. Legnickiej 40,
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 986), w ramach naboru nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-423/21; typ projektu 9.3.C - realizacja projektów z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa,
 
Uzasadnienie przystąpienia do realizacji Projektu:
przystępując do realizacji  Projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu otrzyma wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19

DATA PUBLIKACJI: 13.18.2021
AKTUALIZACJA: 13.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo