Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

„Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu” – projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII RPO WD
na lata 2007-2013 „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku”,
Działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”.
 Geneza projektu wynika z zapisów prawa dotyczących pomieszczeń służby zdrowia oraz wymagań pacjentów, związanych z bezpieczeństwem i jakością świadczonych przez Szpital usług. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczynia się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych oraz polepszenia warunków pracy kadry medycznej. Wszystkie te działania sprzyjają rozwojowi placówki, zapewniając jej konkurencyjność rynkową.

Główne cele realizacji projektu to:

poprawa jakości opieki zdrowotnej,
poprawa bezpieczeństwa świadczenia usług,  
skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na zabiegi.
Cele te są realizowane poprzez modernizację (rozbudowę i nadbudowę) istniejącego Bloku Operacyjnego i dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

DATA PUBLIKACJI: 13.03.2014
AKTUALIZACJA: 13.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo