Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

20.01.2023
article logo

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73 A

w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych  we Wrocławiu ogłasza 
konkurs na stanowisko pielęgniarki / pielęgniarza / położnej oddziałowej oddziałów szpitalnych.

 1. Oddział Chemioterapii z Pododdziałem Chemioterapii
     Dziennej;
 2. Oddział Chirurgii Naczyniowej;
 3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
     z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Pododdziałem Chirurgii Endokrynologicznej;
 4. Oddział Chirurgii Onkologicznej;
 5. Oddział Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu;
 6. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Angiologicznym;
 7. Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej;
 8. Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru
     Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca;
 9. Oddział Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej
     i Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;
10. Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym, Transplantacyjnym
     i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych;
11. Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej;
12. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Gastroenterologii i Pododdziałem Alergologii;
13. Oddział Położniczo- Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej;
14. Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej;
15. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
16. Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I;
17. Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej II;
18. Blok Operacyjny. 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. Nr 151, poz. 896 z poźn. zm.).


KWALIFIKACJE:
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo- 1 rok pracy w szpitalu;
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie
  mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie
  wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka- 1 rok pracy w szpitalu;
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji
  zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania- 3 lata pracy w szpitalu;
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny- 4 lata pracy w szpitalu;
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie
  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania-
  5 lat pracy w szpitalu.
 
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w:
§ 12  ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) 
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.

1.  Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2.  Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
     stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa
     wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.
     UWAGA! Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale
     lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
    kandydata,
    Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone
    za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane
    przez kandydata.
    UWAGA! Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat
    jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
    wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
    wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
6. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na  przetwarzanie danych  osobowych
    w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego  na dane stanowisko.
 
Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają
w terminie określonym w § 9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania  konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze  w podmiocie leczniczym  niebędącym przedsiębiorcą
( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430)
tj. nie krótszym niż 10 dni  od daty opublikowania ogłoszenia, na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Sekretariat Tel. 71 327 01 01 , email sekretariat@wssk.wroc.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
31.01.2023 godz. 14.00

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki / Pielęgniarza /Położnej  Oddziałowej Oddziału................................., " (wpisać nazwę oddziału).
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50.
 
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu
leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu.


                                                                                                     Dyrektor Szpitala
                                                                                       Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
Publikacja 20.01.2023 Paulina Krawiec

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo