„Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”

 
Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wraz z Partnerami zainicjowali partnerstwo podpisując w dniu 27.05.2021 r. Porozumienie w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu.
Projekt pn. „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2022 r. będzie wspierał funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska Szpitale Wojewódzkie i Szpitale Państwowe w walce z COVID-19, tj. w ograniczaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom choroby. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
W ramach Projektu wsparcie zostanie udzielone szpitalom, które są Partnerami Projektu:
1) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
3) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
4) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego,
5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,
7) Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej,
8) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
9) Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu,
10) Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu,
11) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,
12) Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o. o.
Wsparcie w Projekcie będzie polegać na doposażeniu stanowisk pracy u Partnerów Projektu w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią.
 
 • Cele Projektu i planowane efekty:
Głównym celem Projektu jest:
ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie 12 szpitali (Partnerów Projektu) w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania sią wirusa SARS-CoV-2.
Cel główny Projektu jest zgodny z celem osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3.C– realizacja projektów z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
Celami szczegółowymi projektu są:
Zapewnienie pracownikom szpitali niezbędnej ochrony zdrowia, poprzez zakup środków medycznych i dezynfekujących.
Zintensyfikowanie wsparcia dla szpitali, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wśród personelu medycznego.
Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, poprzez zagwarantowanie i poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i pacjentów.
Zwolnienie przez pacjentów covidowych miejsc w szpitalach oraz udostępnienie tych miejsc dla pacjentów cierpiących na inne choroby.
 • Wartość Projektu: 8 702 393,28 PLN.
 • Wkład Funduszy Europejskich: 7 397 034,28 PLN.
DATA PUBLIKACJI: 22.04.2022
AKTUALIZACJA: 24.01.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo