25.02.2016 r. Konkurs ofert- zakończony

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w:
 
1) Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
2) Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
3) Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia  01.04.2016 r.  do dnia  30.06.2017 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 14.03.2016r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub wlosińska@wssk.wroc.pl Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 15.03.2016r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 25.02.2016
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 395.5kB, dodano: 28.12.2022

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 65.2kB, dodano: 28.12.2022

Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 54.0kB, dodano: 28.12.2022

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo