13.07.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych przez techników elektroradiologii- zakończony

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT

 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w zakresie radiologicznych procedur medycznych świadczonych w pracowniach radiologicznych oraz diagnostyki bioelektrycznej / EKG, EMG, EEG oraz innych / na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz innych podmiotów leczniczych. Szczególnie wskazane jest posiadanie przez oferentów umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych w obszarze pracowni: Radiologii Klasycznej, Zabiegowej, Kardiologii Interwencyjnej, TK, MR, Mammografii.
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 12.09.2016r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub wlosińska@wssk.wroc.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 13.09.2016r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).
 
DATA PUBLIKACJI: 13.07.2016
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec

 

Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 37.3kB, dodano: 28.12.2022

Szczegółowe warunki (PDF) rozmiar: 70.2kB, dodano: 28.12.2022

Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 55.0kB, dodano: 28.12.2022

Informacja o rozstrzygnięciu (PDF) rozmiar: 22.0kB, dodano: 28.12.2022

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo