18.10.2016 r. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek- zakończony

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:
 
1. Przełożonej Pielęgniarek;
2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca;
4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chemioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej;
5. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dermatologicznego;
6. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Nefrologicznego z Pododdziałem Diabetologicznym i Transplantacyjnym;
7. Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka;
8. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego;
9. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Gastroenterologii i Pododdziałem Alergologii;
10. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej;
11. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej;
12. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej, Pododdziałem Chirurgii Endokrynologicznej;
13. Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego;
14. Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
15. Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ;
16. Pielęgniarki Oddziałowej Zamiejscowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej;
17. Pielęgniarki Oddziałowej Zamiejscowego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej II;
18. Pielęgniarki Oddziałowej Zamiejscowego Bloku Operacyjnego. 


Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z:
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracyw podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013r, poz. 15) - § 4 ust. 11. ***/. 
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. z 2012r., poz. 182)
 
Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław  

 
na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko ……..... " (należy wpisać nazwę)
przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur listopad 2016r. 
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu.
 
*** /„§ 4 ust. 11: pielęgniarką oddziałową szpitala wymienionego w ust. 1 i 2 powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” -  tylko w przypadku stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

DATA PUBLIKACJI: 18.10.2016
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec


Zmiany w ogłoszeniu (PDF) rozmiar: 43.2kB, dodano: 28.12.2022

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo