27.10.2016 r. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera- zakończony

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jako lider i wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. Zm.) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Działanie 6.2 ”Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (onkologia) Nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 
Informacje o konkursie i regulaminie zostały zamieszczone na stronie:
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-6-2-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna-konkurs-horyzontalny/

Tytuł projektu:

Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie!

Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie oraz realizacja projektu, którego celem są działania w zakresie kompleksowej opieki medycznej dedykowanej osobom dorosłym chorym onkologicznie.

Zakres tematyczny projektu:

Współpraca w ramach projektu zostanie ukierunkowana na zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług onkologicznych, wyrównywanie szans pacjentów onkologicznych  a także podnoszenie jakości usług szpitalnych zgodnie z dokumentacją konkursową konkursu nr RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16 i zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WD.
Projekt zakłada m.in. działania w zakresie:
 1. organizowania kompleksowej opieki nad chorym onkologicznie: leczenie szpitalne; specjalistyczna opieka ambulatoryjna, w tym przed i poszpitalna; profilaktyka;
 2. modernizacji i wyposażeniu infrastruktury poprawiającej i ułatwiającej dostęp do opieki onkologicznej
 3. powiązania nowej, doposażonej infrastruktury stanowiącej zaplecze merytoryczne i techniczne z pozostałymi obszarami działalności w projekcie np. z zakresu edukacji i promocji, prowadzenia diagnostyki i badań 

Wymagania wobec potencjalnych partnerów w Projekcie

Partnerem może być podmiot:
 1. z sektora publicznego, prywatnego lub obywatelskiego (tzw. III sektor) wykonujący działalność leczniczą - zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także zdolności społeczne tj. umiejętności do samoorganizowania się i współpracy oraz będzie wspólnie z Wnioskodawcą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu;
 2. którego misja/profil działalności jest zgodny z celami działań zaplanowanych w projekcie
 3. dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zadań związanych z Partnerstwem w Projekcie;
 4. posiadający doświadczenia w realizacji usług medycznych;
 5. posiadający znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych;
 6. prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego;
 7. spełniający wymagania określone w Regulaminie Konkursu;
 8. niepodlegający wykluczeniu o którym mowa w Regulaminie Konkursu.

Kryteria wyboru
 1. deklarowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe);
 2. proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań;
 3. działalność statutowa wiążąca się z upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej oraz promocją udziału w badaniach profilaktycznych i/lub diagnostycznych (dotyczy organizacji pozarządowych);
 4. udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów w ochronie zdrowia. Dotyczy organizacji oraz zaangażowanej kadry. 

Oferta współpracy powinna zawierać co najmniej:
 1. informację o podmiocie i jego dotychczasowej działalności wraz z danymi zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy;
 2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera;
 3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych;
 4. przedstawienie własnej koncepcji wstępnej realizacji projektu wraz z opisem zaangażowania partnera w realizację projektu - krótka charakterystykę planowanego udziału w projekcie;
 5. informację o potencjale organizacyjnym i kondycji finansowej podmiotu potwierdzającą zabezpieczenie realizacji projektu w czasie jego trwania i w okresie trwałości;
 6. informację na temat zasobów partnera do realizacji projektu;
 7. informację o doświadczeniach partnera w projektach o podobnym charakterze. 
Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze, który stanowi załącznik do ogłoszenia o otwartym naborze.
Oferty  należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem: „Nabór na partnera projektu w konkursie  nr RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  planuje w wyniku naboru wybrać partnerów, którzy spełnią powyższe kryteria i zostaną pozytywnie ocenieni. Oferty współpracy należy dostarczać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera do Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, ul Kamieńskiego 73a 51-124 Wrocław (poziom -1) do dnia 18 listopada 2016 do godz. 14.00. Decyduje data wpływu formularza do Kancelarii Głównej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Informacje dodatkowe:
 1. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie przez komisję, w skład której wejdą trzy osoby wyznaczone przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu .
 2. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w w/w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego lub jego odrzucenia podczas oceny przez Instytucję Organizującą konkurs.
 4. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
 5. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (71) 32-70-290 
DATA PUBLIKACJI: 27.10.2016
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 100.5kB, dodano: 28.12.2022

Wzór oferty (DOC) rozmiar: 113.0kB, dodano: 28.12.2022

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo