18.11.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie transplantologia kliniczna, w dziedzinie rehabilitacja medyczna, świadczenie usług w zakresie terapii logopedycznej- zakończony

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
1) na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie transplantologia kliniczna w Poradni Transplantacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;

2) na świadczenie usług w zakresie terapii logopedycznej na rzecz pacjentów  Zamiejscowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;

3) na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacja medyczna w Zamiejscowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;

4) na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu; 


Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od dnia 01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 29.11.2016r. do godz. 15.30 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub wlosińska@wssk.wroc.pl Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 30.11.2016r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Komisja konkursowa zamieszcza wyniki o rozstrzygnięciu konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ogłaszającego konkurs oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
 Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 18.11.2016
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 46.1kB, dodano: 28.12.2022

Szczegółowe warunki (PDF) rozmiar: 65.9kB, dodano: 28.12.2022

Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 55.0kB, dodano: 28.12.2022

Zmiana terminu składania ofert (PDF) rozmiar: 519.0kB, dodano: 28.12.2022

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo