29.12.2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej- zakończony

 


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73 a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w zakresie:
zabezpieczenia pracy w Pracowni TK, w tym prowadzenie i opisywanie badań TK w ilości ustalonej przez Kierownika Pracowni,
zabezpieczenia pracy w Pracowni USG, Pracowni RTG w godzinach ich funkcjonowania,
zabezpieczenia pracy w Pracowni  MR w dni powszednie, w godz. 8.00 – 18.00,
pełnienia dyżurów medycznych siedem dni w tygodniu,
prowadzenia szkoleń dla lekarzy w takcie specjalizacji,
konsultowania opisów badań wykonanych przez lekarzy rezydentóww okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 12.01.2017 r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub wlosińska@wssk.wroc.pl Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 13.01.2017 r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)


DATA PUBLIKACJI: 29.12.2016
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec


ogłoszenie skan.pdf (PDF) rozmiar: 460.9kB, dodano: 28.12.2022

szczególowe warunki (PDF) rozmiar: 270.6kB, dodano: 28.12.2022

formularz ofertowy+harmonogram.doc (DOC) rozmiar: 55.0kB, dodano: 28.12.2022

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo