21.09.2020 r. Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej- zakończony

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.11.2020r. do dnia 31.10.2022r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.11.2020r. do dnia 31.10.2022r."   w terminie do dnia 19.10.2020r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-190 lub 71/32-70-265;
e-mail: renata.majewska@wssk.wroc.pl lub irena.raus@wssk.wroc.pl 
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 20.10.2020r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

DATA PUBLIKACJI: 21.09.2020
AKTUALIZACJA: 05.01.2023 Paulina Krawiec

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert (PDF) rozmiar: 298.2kB, dodano: 05.01.2023

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 48.0kB, dodano: 05.01.2023

Załącznik nr 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 37.0kB, dodano: 05.01.2023

Informacja dla Wykonawcy (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 05.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo