25.09.2020 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów: zadanie nr 1 – udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych w Oddziale Nefrologicznym-

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w okresie od dnia 12.10.2020 r. do dnia 31.10.2022 r. w ramach następujących zadań:
zadanie nr 1 – udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych w Oddziale Nefrologicznym  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;
zadanie nr 2 – pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii, chorób wewnętrznych lub angiologii w Oddziale Nefrologicznym oraz Oddziale Angiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;
zadanie nr 3 - pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii w Stacji Dializ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach zadania ….” w terminie do dnia  5.10.2020r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl.  Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 6.10.2020r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 5.01.2020
AKTUALIZACJA: 05.01.2023 Paulina Krawiec


Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 7383.1kB, dodano: 05.01.2023

załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 54.5kB, dodano: 05.01.2023

załącznik nr 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 37.0kB, dodano: 05.01.2023

Informacja dla Wykonawcy (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 05.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo