5.10.2020 r. Konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Gastroenterologii i Pododdziałem Alergologii- zakończony

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT

na pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Gastroenterologii i Pododdziałem Alergologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 18.10.2020 r. do dnia 31.10.2022 r.
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Gastroenterologii i Pododdziałem Alergologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 18.10.2020 r. do dnia 31.10.2022 r.”  w terminie do dnia  12.10.2020r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl.  Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 13.10.2020r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 5.10.2020
AKTUALIZACJA: 05.01.2023 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 899.0kB, dodano: 05.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 7296.8kB, dodano: 05.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 49.0kB, dodano: 05.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 05.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 05.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo