7.10.2020 r. Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób..

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 19.10.2020r. do dnia 30.10.2022r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 19.10.2020r. do dnia 30.10.2022r."   w terminie do dnia 12.10.2020r. do godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370 lub 71/32-70-265;
e-mail: katarzyna.posnik@wssk.wroc.pl lub pikul@wssk.wroc.pl
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 12.10.2020r. o godz. 12.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

DATA PUBLIKACJI: 7.10.2020
AKTUALIZACJA: 05.01.2023 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 998.7kB, dodano: 05.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 1115.8kB, dodano: 05.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 46.5kB, dodano: 05.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 05.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 05.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo