9.10.2020 r. Konkurs ofert na wykonywanie kolonoskopii przesiewowych przez lekarzy endoskopistów w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”- zakończony

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
na wykonywanie kolonoskopii przesiewowych przez lekarzy endoskopistów w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” w okresie od dnia 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na wykonywanie kolonoskopii przesiewowych przez lekarzy endoskopistów w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” w okresie od dnia 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.” w terminie do dnia  14.10.2020r. do godz. 12.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-290; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub  Bogucka.magdalena@wssk.wroc.pl .  Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 14.10.2020r. o godz. 14.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 9.10.2020
AKTUALIZACJA: 05.01.2023 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 797.8kB, dodano: 05.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 281.0kB, dodano: 05.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 49.0kB, dodano: 05.01.2023

Załącznik nr 2 Informacja dla Wykonawcy (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 05.01.2023

Załącznik nr 3 (PDF) rozmiar: 5902.8kB, dodano: 05.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo