13.11.2020 r. Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu- zakończony

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jako lider i wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. Zm.) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (typ projektów 8.7.A.) konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-411/20

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/13567248-konkurs-nr-rpds-08-07-00-ip-02-02-411-20

Realizacja projektu będzie polegać na przeprowadzeniu:

1.Działań informacyjno-edukacyjnych

1) utworzenie planu rekrutacji uczestników Programu przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów przekazu:

-przeprowadzenie kampanii informacyjnej o Programie w mediach lokalnych (telewizja regionalna, rozgłośnie radiowe, prasa),

- rozpropagowanie informacji o Programie w mediach internetowych,

- umieszczenie informacji o Programie w siedzibach Lidera i Partnerów oraz wszystkich miejscach, gdzie Program będzie realizowany (m.in. Podstawowa Opieka Zdrowotna, inne podmioty lecznicze)

- inne formy mające wpływ na zgłaszalność do Programu np. przez rozsyłanie zaproszeń czy współprace z zakładami pracy.

2) Spotkania edukacyjne będą prowadzone w maksymalnie 35 osobowych grupach uczestników programu oraz ewentualne osoby towarzyszące (każdemu z uczestników może towarzyszyć jedna osoba z najbliższego otoczenia), tj. grupa składająca się maksymalnie z 70 osób. Czas trwania 1 spotkania edukacyjnego to 1,5 godziny.

Program spotkań edukacyjnych powinien poruszać przede wszystkim temat zdrowego stylu życia i informację na temat skuteczności takiego postępowania w zapobieganiu zachorowania. Powinien zwiększać motywację uczestnika spotkania do stosowania zaleceń, ponieważ sama wiedza nie jest wystarczająca do optymalnego postępowania w cukrzycy. Uczestnicy spotkań edukacyjnych powinni otrzymać podstawowe wiadomości na temat choroby i jej leczenia (przyczyny, kliniczna charakterystyka, przebieg i rokowanie); wiadomości na temat zdrowego odżywiania się i jego roli w leczeniu i zapobieganiu chorobie (w tym praktyczne informacje dotyczące zawartości węglowodanów w pokarmach, wartości energetycznej i kompozycji posiłków, tworzenie planu żywienia); a także informacje o wpływie ćwiczeń fizycznych na regulację stężenia glukozy we krwi.

2. Działań diagnostycznych

obejmuje diagnozowanie uczestników i kierowanie ich na badanie laboratoryjne (oznaczanie glikemii na czczo oraz OGTT z glukozą). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych i uzyskanych punktów w kalkulatorze FINDRISC uczestnicy projektu będą brać udział w konsultacjach lekarskich, a następnie przechodzą do etapu działań konsultacyjnych

3. Działań konsultacyjnych

obejmuje działania konsultacyjne, do których zostaną skierowane osoby z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzyce typu 2 (niezależnie od wyników glikemii) i stanem przedcukrzycowym. W skład tego etapu wchodzą konsultacje z dietetykiem oraz z diabetologiem.

 Partnerem mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne jst;

- przedsiębiorcy;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą;

- organizacje pozarządowe;

- podmioty ekonomii społecznej;

- podmioty lecznicze.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wypełnione zgodnie z treścią wzoru oferty, z dopiskiem „Nabór na Partnera projektu w konkursie RPDS.08.07.00-IP.02-02-411/20” należy przesłać pocztą elektroniczną na  adres: curylo@wssk.wroc.pl do dnia 07.12.2020 r. do godz. 09.00  – w tym przypadku do wiadomości należy załączyć skan zgłoszenia wypełnionego zgodnie z treścią wzoru oferty (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia).

DATA PUBLIKACJI: 13.11.2020
AKTUALIZACJA: 05.01.2023 Paulina Krawiec

 


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 875.3kB, dodano: 09.01.2023

Wzór oferty (DOC) rozmiar: 113.5kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo