02.09.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach następujących zadań:

zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;

zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi ( Pracownia Mammografii i Pracownia USG Piersi ) w zakresie: wykonywania opisów badań mammograficznych; wykonywania i opisywania badań USG piersi; prowadzenia szkoleń dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz konsultowania wykonanych przez nich opisów badań;Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach zadania…...” w terminie do dnia 13.09.2021r do godz. 9.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl

Termin otwarcia ofert: 13.09.2021r. o godz. 13.30 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 2.09.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec

 


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 894.8kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki (DOC) rozmiar: 115.5kB, dodano: 09.01.2023

Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 51.0kB, dodano: 09.01.2023

Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo