02.09.2021 Konkurs ofert na pełnienie dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
 
na pełnienie dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2024r.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na pełnienie dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2024r.” w terminie do dnia 13.09.2021r. do godz. 9.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.

Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl

Termin otwarcia ofert: 13.09.2021r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.

Czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia 1.10.2021r. do dnia 30.09.2024r.

Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert

Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 2.09.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


 


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 758.9kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (DOC) rozmiar: 93.0kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 48.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo