02.09.2021 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii wykonującego samodzielne zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, pełniącego dyżury hemodynamiczne oraz sprawującego opiekę nad pacjentami w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ..…...” w terminie do dnia 13.09.2021r do godz. 9.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl

Termin otwarcia ofert: 13.09.2021r. o godz. 9.30 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.

Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.

Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.

Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert

Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)
oraz do przesunięcia terminu składania ofert

Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 02.09.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec

 


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 846.6kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (DOC) rozmiar: 97.0kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 49.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo