8.09.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach następujących zadań

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach następujących zadań:
1. zapewnienia całodobowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii Dziecięcej z pododdziałem kardiochirurgii dziecięcej i pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego,  w tym do kwalifikowania pacjentów do inwazyjnych badań diagnostycznych i zabiegów interwencyjnych oraz wykonywania zabiegów, szkolenia lekarzy w ramach specjalizacji lekarskiej oraz pielęgniarek w zakresie specjalizacji pielęgniarskich, koordynowania, w ramach zadań lekarza kierującego oddziałem, prawidłowego funkcjonowania Oddziału Kardiologii Dziecięcej z pododdziałem kardiochirurgii dziecięcej i pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego.
2. na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej i Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
3. na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz koordynowanie, w ramach zadań lekarza kierującego oddziałem, prawidłowego funkcjonowania Oddziału Chirurgii Onkologicznej,
4. na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Onkologicznej,
5. na udzielanie konsultacji specjalistycznych w Poradni Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach zadania…...” do dnia 13.09.2021r. do godz. 9.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl.  Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 13.09.2021r. o godz. 11.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 8.09.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 1310.8kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 362.6kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 48.0kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo