3.11.2021 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w ramach następujących zadań

Przedłużenie terminu składania ofert

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
                                                                                                                                                                              
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w ramach następujących zadań:
zadanie nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: pełnienia dyżurów medycznych w Pracowni KT, Pracowni USG i Pracowni RTG: prowadzenia i wykonywania badań KT, w wyjątkowych sytuacjach wykonywania i opisywania badań USG; w wyjątkowych sytuacjach opisywania badań RTG; konsultowanie badań lekarzy w trakcie specjalizacji,
zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: prowadzenia i opisywania badań TK lub opisywania badań TK; konsultowanie badań opisanych przez lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego,
zadanie nr 3 -  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: prowadzenia i opisywania badań MR lub opisywanie badań MR; konsultowanie badań opisanych przez lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego,
zadanie nr 4 -  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego w zakresie: pełnienia dyżurów medycznych w Pracowni USG i Pracowni RTG, w ramach dyżuru prowadzenie i opisywanie badań RTG;  wykonywanie i opisywanie badań USG;
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach zadania…...” w terminie do dnia 30.11.2021r do godz. 9.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 30.11.2021r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

DATA PUBLIKACJI: 3.11.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


 


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 856.7kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 284.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 51.0kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF) rozmiar: 713.9kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo