16.11.2021 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Onkologicznej w zakresie wykonywania i opisania biopsji

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
1) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi w ramach następujących zadań:
zadanie nr 1 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki w zakresie kompleksowej diagnostyki chorób piersi;
zadanie nr 2 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki w zakresie kompleksowej diagnostyki chorób piersi, koordynowania diagnostyką obrazową piersi w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi oraz koordynowania Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi;
zadanie nr 3 – na świadczenie usług przez techników elektroradiologii w zakresie wykonywania mammografii, biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią wykonywanej pod mammografią
2) na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Onkologicznej w zakresie wykonywania i opisania biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią wykonywanej pod mammografią
na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od dnia 1.01.2022 r. do dnia  31.12.2025 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania:  ………………… ” w terminie do dnia 29.11.2021r. do godz. 8.30  w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub Renata.majewska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 29.11.2021r. o godz. 9.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

DATA PUBLIKACJI: 16.11.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 1274.0kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 7957.6kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 51.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo