19.11.2021 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach następujących zadań: zadanie nr 1 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz koordynowanie prawidłowego funkcjonowania Oddziału Urologii i Urologii Onkolo

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT

 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2020, poz. 295   ze zm.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we  Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza kwotę 130.000,00 zł.
 
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach następujących zadań:
1) zadanie nr 1 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz  koordynowanie prawidłowego funkcjonowania  Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;
2) zadanie nr 2 –na udzielanie konsultacji specjalistycznych w Poradni Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;   w okresie od dnia 1.12.2021r. do dnia 30.09.2024r.
 
Kod CPV 85111000- 0  Usługi szpitalne
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania:  ………………… ”w terminie do dnia 23.11.2021r. do godz. 12.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
 
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub Renata.majewska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
 
Termin otwarcia ofert: 23.11.2021r. o godz. 12.15 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
 
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do dnia 1.12.2021r. do dnia 30.09.2024r.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
 
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
 
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 19.11.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 891.0kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 363.9kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 48.0kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo