15.12.2021 r. Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz koordynowanie prawidłowego funkcjonowania Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT

 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2021, poz. 711 ze zm.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z możliwością pełnienia dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz koordynowanie prawidłowego funkcjonowania Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
Kod CPV 85111000- 0 Usługi szpitalne

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz koordynowanie prawidłowego funkcjonowania Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu” w terminie do dnia 23.12.2021r. do godz. 8.30 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub Renata.majewska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl

Termin otwarcia ofert: 23.12.2021r. o godz. 9.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.

Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.

Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert

Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec

 


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 932.1kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (DOC) rozmiar: 95.0kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 49.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo