09.12.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2022, poz. 633   ze zm.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:
 
PRZEDMIOTEM  KONKURSU JEST:
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Naczyniowej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Kod CPV 85111000- 0  Usługi szpitalne
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddziale Chirurgii Naczyniowej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Niniejsze postępowanie odbywa się w kilku niezależnych od siebie turach. Każda tura ma inny termin składania
oraz otwarcia ofert. Oferty złożone w ramach każdej z tur oceniane są odrębnie. Pozostałe warunki określone
w niniejszym Ogłoszeniu i w Szczegółowych Warunkach są takie same.
Ustala się następujące terminy składania ofert:  16.12.2022r. do godz. 09.00
Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
(przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert
i ich otwarcia. 
 
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190;
e-mail: joanna.regula@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin  otwarcia ofert: 16.12.2022r. do godz. 10.30

 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs. Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)
 

 DATA PUBLIKACJI: 9.12.2022
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec

 
 

Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 1326.3kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 282.0kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 1 formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 59.0kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 2 wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla wykonawcy (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo