09.12.2022 Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i i Intensywnej Terapii

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i i Intensywnej Terapii
w ramach następujących zadań:
Zadanie 1:  udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionym Oddziale z możliwością oddelegowania do udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;
Zadanie 2: udzielanie  świadczeń zdrowotnych w  wyżej wymienionym Oddziale w obszarze anestezjologii w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.25 na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia  01.01.2023r.  do dnia  31.12.2024r.
KOD CPV 85111000-0 Usługi Szpitalne
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania ……”  w terminie
do dnia 12.12.2022r. do godz. 15.00
w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73a,  51-124 Wrocław.
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-547 lub 71/32-70-190; e-mail: renata.majewska@wssk.wroc.pl 
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 13.12.2022 r. o godz. 11.00
w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń, w siedzibie ogłaszającego konkurs.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny
oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).


 DATA PUBLIKACJI: 09.12.2022
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec

 
                                                                    
                                                      

Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 1976.9kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 55.5kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 33.5kB, dodano: 09.01.2023

Informacje dla wykonawcy (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 6790.8kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo