15.12.2022 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz Odd

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2022, poz. 633   ze zm.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:

PRZEDMIOTEM  KONKURSU JEST:
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Nefrologicznym z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Kod CPV 85111000- 0  Usługi szpitalne
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Nefrologicznym z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu”
Niniejsze postępowanie odbywa się w kilku niezależnych od siebie turach. Każda tura ma inny termin składania oraz otwarcia ofert. Oferty złożone w ramach każdej z tur oceniane są odrębnie. Pozostałe warunki określone w niniejszym Ogłoszeniu i w Szczegółowych Warunkach są takie same.
Ustala się następujące termin składania ofert:  19.12.2022r. do godz. 09.00
Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert i ich otwarcia. 
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190;
e-mail: joanna.regula@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert:  19.12.2022r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
 
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)
 
 DATA PUBLIKACJI: 15.12.2022
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec
 

 
 

Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 1433.9kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 283.0kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 63.0kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacje dla wykonawcy (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo