15.12.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych u osób dorosłych przez lekarzy specjalistów w zakresie wykonania badań EPS i zabiegów ablacji przezskórnej prądem RF, krioablacji balonowej migotania przedsionków u dorosłych, ablacji przezskórn

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73a; 51-124 WROCŁAW
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych u osób dorosłych przez lekarzy specjalistów w zakresie wykonania badań EPS i zabiegów ablacji przezskórnej prądem RF, krioablacji balonowej migotania przedsionków u dorosłych, ablacji przezskórnej prądem RF z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3 D, z uwzględnieniem:
szkolenia lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w zakresie elektrofizjologii,
nadzoru merytorycznego,
konsultacji elektrofizjologicznych i kwalifikacji pacjentów do EPS i zabiegów ablacji.w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2025r.
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie….” w terminie do dnia 19.12.2022. do godz. 09.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-530;
e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub roleder.tomasz@wssk.wroc.pl
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 19.12.2022r. o godz. 12.00
w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2022
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 861.1kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (DOC) rozmiar: 107.5kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 50.0kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacje dla wykonawcy (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo