15.12.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Pracowni Endoskopii

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Pracowni Endoskopii:
na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
w okresie od dnia  01.01.2023r.  do dnia  31.12.2024r.
KOD CPV 85111000-0 Usługi Szpitalne
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Pracowni Endoskopii” w terminie do dnia 19.12.2022r. do godz. 09:00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a,   51-124 Wrocław.
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370;
e-mail: joanna.regula@wssk.wroc.pl
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 19.12.2022 r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń, w siedzibie ogłaszającego konkurs.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2022
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


ogłoszenie pielegniarki Pracownia Endoskopi.pdf (PDF) rozmiar: 835.2kB, dodano: 09.01.2023

szczeg warunki konkursu PIEL Oddział Chirurgii Ogólnej.doc (DOC) rozmiar: 125.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik nr 1 (formularz ofertowy)(1).doc (DOC) rozmiar: 48.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik nr 2 (wykaz osób)(1).doc (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

info dla wykonawcy(1).pdf (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo