23.12.2022 konkurs ofert na udzielanie świadczenia usług w zakresie terapii logopedycznej na rzecz pacjentów Zamiejscowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2022, poz. 633   ze zm.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:
 
PRZEDMIOTEM  KONKURSU JEST:
udzielanie świadczenia usług w zakresie terapii logopedycznej na rzecz pacjentów Zamiejscowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z lokalizacją przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu.
Kod CPV 85111000- 0  Usługi szpitalne
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń udzielanie świadczenia usług w zakresie terapii logopedycznej na rzecz pacjentów Zamiejscowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z lokalizacją przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu.”
 
Termin składania ofert: 27.12.2022r. godz. 11:00
Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert i ich otwarcia. 
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-190;
e-mail: joanna.regula@wssk.wroc.pl lub renata.majewska@wssk.wroc.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
 
Terminy otwarcia ofert: 27.12.2022r. godz. 14:00
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie
do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

DATA PUBLIKACJI: 23.12.2022
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec

 

Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 960.8kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 283.0kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 48.5kB, dodano: 09.01.2023

Załącznik nr 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacje dla wykonawcy (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo