7.06.2023r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabiegi z zakresu wszczepienie stymulatorów i kardiowerterów defibrylatorów u dzieci w Oddziale Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgi

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT

 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2022, poz. 633   ze zm.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:
 
PRZEDMIOTEM  KONKURSU JEST:
udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabiegi z zakresu wszczepienie stymulatorów i kardiowerterów defibrylatorów
u dzieci w Oddziale Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej i Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu.
 
Kod CPV 85111000- 0  Usługi szpitalne
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności
w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabiegi z zakresu wszczepienie stymulatorów i kardiowerterów defibrylatorów u dzieci w Oddziale Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej i Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu”
 
Ustala się następujący termin składania ofert: 
 20.06.2023r.  do godz. 10.00
 
Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu lub przesłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a,
51-124 Wrocław (przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert i ich otwarcia. 
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-547; e-mail: iwona.langier@wssk.wroc.pl .
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
 
Termin otwarcia ofert:  

20.06.2023r.  godz. 12.30
 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
 
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze
(protest i odwołanie)

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
INFORMACJE DLA WYKONAWCY
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ OSÓB
 
Publikacja 7.06.2023r. Paulina Krawiec
 
 
 

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo