25.07.2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 8 ratowników medycznych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca z możliwością świadczenia usług na innych Od

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
( Dz. U. 2023.0.991 tj.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:
 
 
PRZEDMIOTEM  KONKURSU JEST:
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 8 ratowników medycznych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca z możliwością świadczenia usług na innych Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu.
 
Kod CPV 85111000- 0  Usługi szpitalne
 
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca
z możliwością świadczenia usług na innych Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Nie otwierać przed (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert)” w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
 
Ustala się następujący terminy składania ofert:  
27.07.2023r. do godz. 10.00
 
Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert i ich otwarcia. 
 
Miejsce udzielania informacji:
Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370;
e-mail: joanna.kikosicka@wssk.wroc.pl . Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
 
Terminy otwarcia ofert:  
27.07.2023r.  godz. 11:30
 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
 
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 2 lat.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
 
Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
 
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)
 
OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
INFORMACJE DLA WYKONAWCY
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB


Publikacja 25.07. 2023r. Paulina Krawiec
 

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo