25.07.2023r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 9 pielęgniarek/pielęgniarzy w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
( Dz. U. 2023.0.991 tj.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:
 
 
PRZEDMIOTEM  KONKURSU JEST:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 9 pielęgniarek/pielęgniarzy w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu.
 
Kod CPV 85111000- 0  Usługi szpitalne
 
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarza w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca.
Nie otwierać przed (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert)” w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
 
Ustala się następujący terminy składania ofert:  
27.07.2023r. do godz. 10.00
 
Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert i ich otwarcia. 
 
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370;
e-mail: joanna.kikosicka@wssk.wroc.pl . Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
 
Terminy otwarcia ofert:  
27.07.2023r.  godz. 11:00
 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
 
Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 2 lat.  
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.
 
Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
 
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)
 
 
OGŁOSZENIE
 INFORMACJE DLA WYKONAWCY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNI
K NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB


Publikacja 25.07.2023r. Paulina Krawiec

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo