14.08.2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a

OGŁASZA KONKURS OFERT

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2022, poz. 633 ze zm.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Kod CPV 85111000- 0 Usługi szpitalne

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu”
Niniejsze postępowanie odbywa się w dwóch niezależnych od siebie turach. Każda tura ma inny termin składania oraz otwarcia ofert. Oferty złożone w ramach każdej z tur oceniane są odrębnie. Pozostałe warunki określone w niniejszym Ogłoszeniu i w Szczegółowych Warunkach są takie same.

Ustala się następujący terminy składania ofert:
18.08.2023r. do godz. 10.00

Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert i ich otwarcia.


Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-190; e-mail: iwona.langier@wssk.wroc.pl Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl


Terminy otwarcia ofert:
18.08.2023r. godz. 12.30

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.


Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.

Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.


Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.


Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)INFORMACJA DLA WYKONAWCY
OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ OSÓB
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Publikacja 14.08.2023r. Anna Henczel

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo